Po novem regres do višine povprečne plače neobdavčen

Regres za letni dopust je pravica, ki delavcu pripada iz naslova delovnega razmerja, vsak delavec pa ima pravico do regresa v višini vsaj minimalen plače v tekočem letu.

V 2019, pa bo večina zaposlenih prejela višji regres, saj regres v 2019 do višine povprečne plače ne bo obdavčen.

 

 

Obdavčitev regresa po novem

Od letos dalje se regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer znesek do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji ne všteva več v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
Če se regres izplačuje v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa za letni dopust, ki se všteva v davčno osnovo, in izvrši izračun akontacije dohodnine ter poračun že plačane akontacije dohodnine od posameznih delov regresa za letni dopust.
Prav tako se prispevki za socialno varnost plačujejo od regresa, ki presega 100% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji za predpretekli mesec. Prejšnji znesek je bil določen na višini 70% povprečne plače.
 

Višina poprečne plače

Povprečna plača v Republiki Sloveniji je na voljo na strani Statističnega urada RS.
Znesek povprečne mesečne bruto plače v januarju 2019 je znašal 1.729,15 EUR.

 
Kaj če sem regres za 2019 že prejel?

Zaposleni, ki so regres že prejeli o "stari obdavčitvi", bodo vplačane akontacije prejeli vrnjene. Odločbe o vračilu bodo izdane najpozneje do 30. junija 2019.
 

Regres
Odgovori na najpogostejša vprašanja o regresu 

Kdo je upravičen do regresa? Kdo je upravičen le do dela regresa? Do kdaj mora biti regres izplačan? Kdaj se lahko to izplačilo prestavi?  Kaj storiti, če delodajalec regresa ne izplača?

 

Kdo je upravičen do regresa?

Pravico do izplačila regresa imajo delavci, ki imajo pravico do dopusta. Delodajalec mora delavcu odmeriti število dni dopusta za vsako leto posebej in to najkasneje do 31. marca v tekočem koledarskem letu, ter ga o tem obvestiti.

 
Kdaj je delavec upravičen do celotnega regresa?

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.
Do regresa je upravičen v enakem deležu, kot je upravičen do dopusta, do dopusta pa je upravičen v enakem deležu, kot je v tem koledarskem letu zaposlen.

 
Tako ima delavec v posameznem koledarskem letu pravico do celotnega letnega dopusta le v primeru, da je v tem celotnem koledarskem letu zaposlen.
Bodisi celo leto pri enem delodajalcu, bodisi brez prekinitve pri več delodajalcih. Če je zaposlen pri večih delodajalcih, se breme dopusta in regresa sorazmerno z trajanjem zaposlitve porazdeli med vse delodajalce.
Tako je delavec upravičen do 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu.
Če je delavec denimo v letu 2019 pri podjetju zaposlen 3 mesece in 6 dni, mu pripada 3/12 (oz. 1/4) regresa.
Če delavcu pogodba o zaposlitvi preneha med koledarskim letom in je pred tem že prejel celotni regres za to koledarsko leto, je dolžan preveč izplačan regres vrniti.
Delodajalec lahko preveč izplačan regres tudi poračuna denimo pri izplačilu zadnje plače, vendar pa za to potrebuje pisno soglasje delavca.

V kolikor delodajalec pisnega soglasja od delavca ne uspe pridobiti in delavec sam neupravičeno izplačanega regresa ne želi vrniti, mora delodajalec zoper delavca vložiti tožbo na pristojno delovno sodišče.

Če delavec med koledarskim letom sklenili pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita drugače. Prav tako se med oba delodajalca sorazmerno porazdeli izplačilo regresa.

 
  
Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Razen v primerih, ki jih določa 67. člen ZDR-1.
 

Koliko znaša minimalni regres?

Minimalni regres v zasebnem sektorju, je višina minimalne plače v tekočem letu. V 2019 to znaša 886,63 (bruto). Morebitna kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, lahko določa tudi višji minimalni regres.
Tudi za javne uslužbence je regres za letni dopust v 2019 določen v višini minimalne plače v višini znaša 886,36 evrov (bruto).
 

Do kdaj mora delodajalec izplačati regres?

Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Javni uslužbenci dobijo izplačan regres skupaj z izplačilom majske plače.
 

Do kdaj mora delodajalec izplačati regres, če se delavec zaposli po 1. juliju?

V primeru, da se delavec pri delodajalcu zaposli po roku za izplačilo regresa (po 1. juliju), mora delodajalec delavcu izplačati regres čim bližje temu datumu, ter ko ve, koliko regresa delavcu v tem letu pripada. Torej ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.
 

Kdaj lahko delodajalec regres izplača kasneje?

Če se delodajalec znajde v resnih likvidnostnih težavah in tako določa kolektivna pogodba, ki velja za njegovo dejavnost, lahko izplača regres tudi po 1. juliju a najkasneje do 1. novembra.

 
  

Kaj delavec lahko stori, če delodajalec ne izplača regresa pravočasno?

Kot omenjeno lahko delodajalec, če se je znašel v resnih likvidnostnih težavah, regres izplača tudi po 1. juliju, vendar pa ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra.
V prvem koraku je priporočljivo pri delodajalcu preveriti, zakaj regres ni plačan in zakaj plačilo še ni bilo opravljeno.
V kolikor delodajalec ne ponudi konkretnega odgovora (ponuja le izgovore) je naslednji korak delavca, da delodajalca preko sindikata opozori in pisno pozove na odpravo nepravilnosti. Delodajalec se na poziv sindikata mora odzvati v zakonskem roku, v nasprotnem primeru oz. v primeru neodzivanja sledijo za delodajalca manj ugodni koraki.


 
  
 

Lahko delodajalec regres izplača v bonih?

Zakon (ZDR-1) možnosti izplačila regresa v nedenarni obliki, torej bonih, ne opredeljuje.
Delodajalec lahko tako regres izplača v bonih le v primeru, ko to dopušča kolektivna pogodba, ki zanj velja.
Katera pogodba o zaposlitvi velja za delodajalca, lahko delavec preveri v svoji pogodbi o zaposlitvi (običajno povsem n
a začetku pogodbe). Vse kolektivne pogodbe so javno objavljene v Pravno-informacijskemu sistemu RS.
 

Kdaj pravica do izplačila regresa zastara?

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je potrebno v primeru neizplačila regresa, tožbo vložiti v roku 5 let.
 
"Regres za upokojence" - letni dodatek
Upokojencem se v letu 2019 letni dodatek izplača skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij (31.7.) in sicer glede na višino pokojnine:
Všina redne pokojnine:Višina letnega dodatka:
do 470,00 EUR437,00 EUR
od 470,01 EUR do 570,00 EUR297,00 EUR
od 570,01 EUR do 670,00 EUR237,00 EUR
od 670,01 EUR do 810,00 EUR187,00 EUR
od 810,01 EUR127,00 EUR
Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 670,00 EUR, se letni dodatek izplača v višini 237,00 EUR.
Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 670,01 EUR do 780,00 EUR, se letni dodatek izplača v višini 187,00 EUR.
Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku nad 810,01 EUR, se letni dodatek izplača v višini 127,00 EUR.
Po 69.a členu ZIPRS1819-A se v znesek pokojnine oziroma nadomestila upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.
Letni dodatek za leto 2019 se izplača v pripadajočem sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo.
Oseba, ki se upokoji ali pridobi pravico do nadomestila po juliju letos, se bo pripadajoči del letnega dodatka izplača v sorazmernem delu glede na datum priznanja pravice skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila. Letni dodatek se v tem primeru izplača v sorazmernem delu, izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso že prejeli regresa za letni dopust v celoti.