Temeljna načela delovanja Konfederacije slovenskih sindikatov so:
 
 • pri delovanju konfederacije mora biti vedno in povsod na prvem mestu interes in korist slovenskih delavcev;
 • glavni cilji konfederacije izhajajo iz ohranjanja, pridobivanja in vzdrževanja pravic delavcev in s tem materialne, socialne in pravne varnosti članov sindikatov;
 • za dosego glavnih ciljev se izvajajo vse oblike sindikalnega delovanja in stavka je najvišja oblika ter skrajno sredstvo za doseganje glavnih ciljev sindikatov in konfederacije;
 • pri uveljavljanju interesov se upošteva načelo postopnosti izvajanja sindikalnega delovanja;
 • organizirano zastopanje interesov članstva in sindikatov na pogajanjih državne ravni;
 • delovanje konfederacije in sindikatov članov mora biti usklajeno v najvišji možni meri;
 • pri delovanju v okviru socialnega dialoga je potrebno vedno spoštovati enakopravnost in samostojnost socialnih partnerjev;
 • konfederacija mora vedno težiti k trdnosti in moči sindikatov članov kot samostojnih pri delodajalcih in na višjih ravneh in s tem dejansko krepiti svojo moč in trdnost;
 • včlanjevanje in izstopanje sindikatov v in z konfederacije je prostovoljno in temelji na volji sindikatov s strani konfederacije ta volja ne sme biti ovirana;
 • med sindikati je potrebno nenehno prizadevanje za vzajemnost in medsebojno solidarnost;
 • konfederacija mora slediti k finančni, organizacijski, ideološki in politični neodvisnosti;
 • sindikati člani se morajo nenehno vzdrževati kakršnih koli aktivnosti v škodo drugih sindikatov in njihovih članov;
 • funkcije funkcionarjev konfederacije niso združljive s funkcijami v političnih strankah.

Cilji delovanja Konfederacije slovenskih sindikatov so:
 
 • boljši ekonomsko socialni položaj slovenskih delavcev, ki so včlanjeni v sindikate in s tem posredno vseh delavcev;
 • spoštovanje temeljnih človekovih pravic in udeležencev socialnega dialoga;
 • zastopanje interesov delavcev in sindikatov v organizacijah in ustanovah, prvenstveno na državni ravni in pomoč sindikatom članom na nižjih ravneh;
 • delovanje pravne države na področju pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja ali v povezavi z njim;
 • pridobivanje, uveljavljanje in ohranjanje sindikalnih pravic ter sindikalne svobode;
 • organizacijsko močni sindikati člani z uveljavljenim statusom pri delodajalcih:
 • varnost sindikalnih in poklicnih pravic članstva v sindikatih;
 • doseganje in uveljavljanje dogovorjenih skupnih interesov sindikatov in njihovo stabilnost;
 • usklajeno delovanje konfederacije za doseganje skupnih interesov sindikatov in članstva;
 • kvalitetne kolektivne pogodbe in ostali dogovori, ki jih konfederacija ali člani sklepajo;
 • sodelovanje z drugimi sindikati v Sloveniji in v mednarodnem okolju;
 • solidarnost in vzajemnost med sindikati njenimi člani;
 • v zvezi s pravicami iz dela in z njim povezanimi izobraženo članstvo sindikatov in osebje sindikatov s pomočjo izobraževanj, publikacij in drugimi lastnimi dejavnostmi.

Zadana temeljna načela in cilji delovanja sindikatov v konfederaciji so uresničljiva z delovanjem ob sodobni informacijsko-tehnološki podpori ter temu primerni organizaciji delovanja.