V vseh podjetjih kjer smo in v prihodnosti bomo prisotni za našim sindikatom je delo sindikata zapeljeno preko sindikalnih zaupnikov, to je ali so delavci, ki so sindikat pripeljali v podjetje ali pa so jih delavci izvolili z večino in z večino se lahko tudi kadarkoli zamenjajo v kolikor člani kolektiva v podjetju smatrajo, da svojega dela ne opravlja, kot bi moral.

Sindikalni zaupniki KSS-SK na delovno-pravnem področju predstavljajo vez med čani v posameznem podjetju in samim vodstom KSS-SK.

Naloge zaupnikov so predvsem:

  • spremljanje uresničevanja pravic članov;
  • usmerjanje in svetovanje članom pri uveljavljanju pravic;
  • seznanjanje članov o organiziranosti in delovanju ter aktivnostih KSS-SK;
  • zaznavanje kršitev predpisov in nedopustnih ravnanj;
  • opozarjanje delodajavca na nedopustna ravnanja in kršitve predpisov iz delovno-pravnega področja;
  • poročanje vodstvu KSS-SK o nedopustnih ravnanjih in kršitvah, ko se situacija po opozorilu ne izboljša;
  • izvajanje danih nalog s strani vodstva KSS-SK.