ČLANOM NUDIMO BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE IN ZASTOPANJE
  
Pregled pogodbe o zaposlitvi, izdelava pisnih mnenj, priprava zahtevkov za uveljavljanje pravic (zamude pri izplačilu ali neplačilu plače ali regresa za letni dopust, za odpravo kršitev pri odrejanju nadurnega dela, nezagotavljanja počitka med delom, določanje višine plače itd.), zastopanje v disciplinskih postopkih in postopkih odpovedi, zastopanje pred Delovnimi in socialnimi sodišči (transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, tožba zaradi neizplačila plače, razlik v plači, neizplačila regresa, odpravnine, nadur, neplačila dodatnega dela, odškodninska tožba zaradi poškodbe pri delu, šikaniranja, mobinga).

Zagotovo imamo vsi prav, da za svoj 1% članarine v sindikatu, moramo dobiti nekaj ali več nazaj. No in iz tega razloga so v KSS uredili tudi to in sicer privarčuje se 3x,4x ali še več kot se nameni za članarino...

Ugodnosti, ki jih podjetja nudijo sindikatom je ena od prednosti, ki jih prinaša združevanje v sindikalne organizacije in se na ta način lahko slovenskim delavcem nudi razne ugodnosti, saj mnoga podjetja ne nudijo nobenih popustov, medtem ko za sindikalne organizacije naredijo izjemo in so običajno radorarna glede ponudbe delovno aktivnim.

V KSS ob tem želimo poudariti, da je naše osnovno poslanstvo slovenski delavec in njegove pravice iz delovnega razmerja ter vse v zvezi z njim. Trudili se bomo, da temu ostane tako in urejanje raznih ugodnosti je le postranska zadeva, ki nam ni prvotnega pomena. Odločili smo se, da s temi aktivnostmi pričnemo, saj lahko članom uredimo mnoge popuste in ostale prednosti, ki jih drugače ne bi bili deležni. Prioritetam primerno se bo na tem področju ponudba članom venomer dopolnjevala in vse v zvezi s tem se bo nahajalo  na spletnih straneh KSS. Načrtujemo tudi uvedbo enotne članske izkaznice, ki bo izdana s strani KSS v sodelovanju s sindikati člani KSS zaradi potrebnega poenotenja z namenom lažje prepoznave pripadnosti Kofederaciji slovenskih sindikatov pra partnerjih, ki nam bodo nudili ugodnosti in popuste.
 
marec 2016        David Ažnoh
predsednik